Masz pytania? Zadzwoń

+48 223086262

Napisz do nas na adres

sklep@mobalu.pl

Regulamin Kredytu 0% w ramach Rat PayU (dalej „Regulamin”).

ZNACZENIE POJĘĆ UŻYTYCH W REGULAMINIE 

Klient - osoba fizyczna, która:

a) posiada zdolność do czynności prawnych, oraz
b) posiada obywatelstwo polskie, oraz
c) posiada ważny polski dowód osobisty, oraz
d) posiada rachunek bankowy z dostępem do bankowości elektronicznej, prowadzony przez bank działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jako jedyny posiadacz bądź jako współposiadacz, przy czym dyspozycje składane z takiego rachunku muszą wskazywać Klienta ubiegającego się o Kredyt 0% jako posiadacza rachunku składającego dyspozycję przelewu, oraz
e) dokonująca z Akceptantem czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.

Kredyt Standardowy  - Umowa o Kredyt Standardowy w ramach Rat PayU zawierana jest między kredytobiorcą a Organizacją Finansującą, z którą PayU S.A. współpracuje i pośredniczy w zawieraniu ww. umów.
Przykłady reprezentatywne dostępne są na: https://poland.payu.com/dokumentyprawne-do-pobrania/

Przyznanie Kredytu Standardowego uzależnione jest od pozytywnej oceny zdolności kredytowej potencjalnego kredytobiorcy przez Organizację Finansującą.

Akceptant - Przedsiębiorca, który zawarł z PayU umowę na świadczenie usług płatniczych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych – tj. NextM Sp. z o.o. przy Al. KEN 36 lok 112B, 02-797 Warszawa, NIP: 9512392427, REGON: 361478696, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000556751, e-mail: sklep@mobalu.pl, telefon: 22 308 62 62

Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży na odległość zgodnie z postanowieniami umowy zawartej przez Klienta i Akceptanta.

PayU  - PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, KRS: 0000274399, NIP: 779-23-08-495, kapitał zakładowy w wysokości 4.944.000 zł w całości opłacony, krajowa instytucja płatnicza w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, wpisana do rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012. Nadzór nad działalnością PayU sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

Organizacja Finansująca - banki lub instytucje pożyczkowe, które współpracują z PayU na podstawie odrębnych umów, w szczególności w zakresie udzielania kredytu Klientom celem dokonania umożliwienia dokonania Płatności z wykorzystaniem opcji kredytu (Raty PayU) oraz odroczonych płatności (PayU Płacę Później). Aktualna lista Organizacji Finansujących jest dostępna na: https://poland.payu.com/dokumenty-prawne-do-pobrania/

Wniosek o Kredyt 0%  - formularz elektroniczny udostępniony przez PayU w serwisie PayU, którego poprawne wypełnienie przez Klienta oraz pozytywne rozpatrzenie przez jedną z Organizacji Finansujących, warunkuje przyznanie Klientowi Kredytu 0%.

Raty PayU - udostępniona przez PayU metoda dokonywania płatności z wykorzystaniem środków pochodzących z Kredytu, pozwalająca Klientowi na opłacenie transakcji dokonanej z Akceptantem.

Kredyt  - kredyt konsumencki w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim, oferowany Użytkownikom przez Organizację Finansującą za pośrednictwem PayU. Kredyt udzielany jest na podstawie odrębnej umowy zawieranej bezpośrednio przez Użytkownika i Organizację Finansującą, w ramach której:a) Organizacja Finansująca zobowiązuje się do zapewnienia określonej kwoty pieniężnej, celem sfinalizowania Płatności,
b) zostały określone warunki zwrotu przez Użytkownika otrzymanej kwoty oraz ewentualne odsetki.

Kredyt 0% - Umowa o Kredyt 0% zawierana jest między kredytobiorcą a Organizacją Finansującą, z którą PayU S.A. współpracuje i pośredniczy w zawieraniu ww. umów.
Przykłady reprezentatywne dostępne są na: https://poland.payu.com/dokumentyprawne-do-pobrania/. Organizacja Finansująca uprawniona jest do zaproponowania innego okresu kredytowania niż wnioskowany przez Klienta, jeśli wynika to z badania zdolności kredytowej Klienta.
Przyznanie Kredytu 0% uzależnione jest od pozytywnej oceny zdolności kredytowej potencjalnego kredytobiorcę przez Organizację Finansującą.JAKĄ ROLĘ PEŁNI PAYU W PROCESIE RAT PAYU ORAZ WNIOSKOWANIA O KREDYT 0%?1. PayU jest podmiotem pośredniczącym pomiędzy Klientem a Organizacją Finansującą. PayU współpracuje z Organizacjami Finansującymi na podstawie odrębnych umów.

2. PayU jest umocowana przez Organizację Finansującą do następujących czynności:
a) wykonywania prawem wymaganych obowiązków informacyjnych o Kredycie 0% i udostępniania Wniosku o Kredyt 0%,
b) wykonywania czynności dla umożliwienia Klientowi złożenia Wniosku o Kredyt 0% i przekazania go następnie Organizacji Finansującej celem rozpatrzenia.

3. Ponadto PayU udostępnia Klientowi narzędzia informatyczne pozwalające na złożenie Wniosku o Kredyt 0%.

4. Kredyt 0% udzielana jest na podstawie pozytywnie rozpatrzonych przez Organizacje Finansujące Wniosków o Kredyt 0%.

5. Umowa o Kredyt 0% zostaje zawarta bezpośrednio pomiędzy Klientem a jedną z Organizacji Finansujących.

6. PayU obsługuje płatność celem przekazania środków pochodzących z umowy o Kredyt 0% od Klienta do Akceptanta, z którym klient zawarł transakcję finansowaną środkami pochodzącymi z Kredytu 0%. Realizacja ww. płatności odbywa się na podstawie dyspozycji Klienta wydawanej na podstawie umowy Kredytu 0% z Organizacją Finansującą i jest realizowana na podstawie „Regulaminu pojedynczej transakcji PayU”, którego aktualna treść dostępna jest na znajduje się na: https://poland.payu.com/dokumenty-prawne-do-pobrania/

KIEDY MOGĘ SKORZYSTAĆ Z RAT PAYU 0%?

7. Kredyt 0% jest dostępny dla Klientów dokonujących zakupów w sklepach Akceptantów, którzy zawarli z PayU odrębną umowę w tym zakresie.

8. PayU umożliwia Klientom złożenie Wniosku o Kredyt 0%, aby sfinalizować płatność za Zamówienie złożone przez Klienta u Akceptanta, spełniające warunki wskazane poniżej.

9. Złożenie Wniosku o Kredyt 0% jest dostępne dla Zamówień o wartości co najmniej 300 zł (wliczając w to koszt dostawy) lecz nie więcej niż 50.000 zł.

JAKIE SĄ ZASADY WNIOSKOWANIA O KREDYT 0%?10. W celu złożenia Wniosku o Kredyt Klient powinien wybrać jako metodę płatności za Zamówienie Raty PayU - Kredyt 0%.

11. Warunkami niniejszego Regulaminu objęte są wyłącznie Kredyty 0%. Dla okresów spłaty od 3 do 50 rat miesięcznych obowiązuje także oferta Kredytu Standardowego, która może zastać zaproponowana Klientowi przez Organizację Finansującą:
a) po zbadaniu zdolności kredytowej na podstawie o Wniosku o Kredyt 0%; albo
b) na wniosek Klienta, który wybrał okres spłaty inny niż dostępny w ramach Kredytu 0%.

12. PayU nie pobiera od Klienta opłat z tytułu korzystania z usług PayU określonych w niniejszym Regulaminie tj. ani z tytułu wnioskowania o Kredyt 0%, ani z tytułu zawarcia umowy Kredytu 0%, ani z tytułu realizacji płatności do Akceptanta, o której mowa powyżej.

13. Informacji o Kredycie 0% udziela Biuro Obsługi Klienta PayU, z którym można się skontaktować za pomocą formularza kontaktowego: https://poland.payu.com/pomoc/

W JAKI SPOSÓB MOGĘ ZŁOŻYĆ REKLAMACJĘ?14. Reklamacje dotyczące Promocji składać można elektronicznie do PayU: a) elektronicznie za pomocą formularza kontaktowego: https://poland.payu.com/pomoc/ lub b) pisemnie na adres: PayU S.A., ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań.

15. Reklamacja dotyczące Promocji powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Klienta, adres email, jak również opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

16. Odpowiedź na reklamację dotyczącą Promocji zostanie udzielona przez Organizatora bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 15 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji. W uzasadnionych przypadkach termin udzielenia odpowiedzi może zostać wydłużony maksymalnie do 35 dni do dnia otrzymania reklamacji, po uprzednim wyjaśnieniu Klientowi:

a) przyczyn opóźnienia,
b) okoliczności, które muszą zostać ustalone w celu rozpatrzenia sprawy oraz
c) przewidywanego terminu rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi.

17. Ponadto Klient ma prawo do składania reklamacji dotyczących umowy Kredytu 0% zgodnie z zasadami zgłaszania reklamacji określonymi w umowie z Organizacją Finansującą.

JAKIE SĄ ZASADY PRZETWARZANIA MOICH DANYCH OSOBOWYCH?18. Dane osobowe Klientów podane w ramach Wniosku o Kredyt 0%, za uprzednią zgodą Klientów, są przekazywane przez PayU do Organizacji Finansujących celem rozpatrzenia tego Wniosku. Każda z Organizacji Finansujących, która otrzymała Wniosek o Kredyt 0% staje się niezależnym administratorem danych osobowych Klientów w związku z rozpatrzeniem Wniosku o Kredyt 0% i zawarciem umowy o Kredyt 0%.

19. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych przez PayU określa Polityka Prywatności PayU, której aktualna treść dostępna jest na: https://poland.payu.com/nota-o-prywatnoscipayu/

GDZIE ZNAJDĘ WIĘCEJ INFORMACJI?20. Szczegółowe warunki Kredytu 0% oraz Kredytu Standardowego określa umowa zawierana pomiędzy Klientem a daną Organizacją Finansującą.

21. W sprawach nieuregulowanych powyżej będą miały zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

22. Możliwość złożenia Wniosku o Kredyt 0% nie łączy się ani nie obejmuje akcji promocyjnych w zakresie kredytów organizowanych lub wspieranych przez PayU we współpracy z podmiotami trzecimi, na podstawie odrębnych regulaminów.